Ehl-i Beyt Kütüphanesi CD-1.0 Hakkýnda Bilgi

 

Deðerli Kardeþlerim,

 

Ýslam Allah tarafýndan gönderilen son din, Hz.Peygamber (saa) ise son peygamber ve Kur'an-ý Kerim ise son ve tek deðiþtirilmemiþ Ilahi Kitap'týr.

Bütün müslümanlar bu konuda hemfikirdirler. Aralarýnda ayrýlýk yoktur.

 

Islam dünyasý Hz.Peygamber (saa) 'in vefatýndan sonra iki ana guruba ayrýlmýþtýr.

a) Hz.Peygamber (saa) 'den sonra bir halife tayin edilMEmiþtir ve onun sahabesine uyulmalýdýr diyenler. Bugün bu guruba Ehl-i Sünnet denmektedir.

b) Hz.Peygamber (saa) 'den sonra 12 Imam (as) 'a uyulmalýdýr, 12 Imam (as) Allah ve Rasulü (saa) tarafýndan tayin edilmiþtir. Onlara uymak Peygambere uymak ve onlarý inkar etmek Peygamberi (saa) inkar etmektir diyenler. Imameti usul-i dinden sayanlar. Bugün bu guruba Þia, Caferi, Alevi, Ehl-i Bey Taraftarlarý ( Hepsi ayna anlama gelir ) denmektedir.

 

Emeviler, Abbasiler ve Osmanlýlar gibi büyük devletler Sünni Islamý kabul ettikleri için, bugün "Ehli-i Sünet" dediðimiz kesimin taraftarlarý dünya müslümanlarýnýn büyük bir kesimini oluþturmaktadýr ve bu gurubun inanç esaslarý hemen hemen herkesçe az çok bilinmektedir.

 

Þia, Caferi, Alevi Ýnançlarý ise toplumumuzca bilinmemektedir, veya yanlýþ bilinmektedir. Bazý kasýtlý güçlerin ortaya attýklarý iftiralar dýþýnda, bu gurup hakkýnda fazla bilgiye sahip deðil toplumumuz. Þia, Caferilik , Gerçek Alevilik hakkýnda, toplumumuzda cevaplarý bilinmeyen onlarca soru vardýr, bunlarýn bazýlarý:

 

1- Þiilik, Caferilik, Alevilik esaslarý nelerdir?

2- Oniki Imam kimdir?

3- Hz.Peygamber (saa) kendinden sonra kimseyi tayin etmiþ midir?

4- Ehl-i Beyt'in Kur'an Ýnancý nasýldýr?

5- 12 Imam'a (as) uymak farz mýdýr?

6- "Kim zamanýnýn imamýna biat etmeden ölürse, cahiliye ölümüyle ölür." Hadis-i Þerifi ne demektir?

7- Hz. Peygamber (saa) 'in "Benden sonra 12 Imam gelecektir." (Buhari- Müslim ) hadisi Ehl-i Beyt inancýnýn doðruluðunu kanýtlýyor mu? Ehl-i Sünnet bu konuda niye susuyor?

8- Ýslam'da geçici nikah var mýdýr?

9- Namazda eli baðlamak namazý gerçekten batýl eder mi?

10- Hz.Peygamber (saa) namazda ellerini baðlamýþ mýdýr?

11- Gerçek alevi kimdir?

12- Gerçek alevinin inançlarý nelerdir?

13- Ali (as) 'ý Imam olarak kabul etmemek helak olmak mýdýr?

14- Þia'nýn sahabeler hakkýndaki görüþü nedir?

....ve niceleri....

 

Bu nedenledir ki, Ehl-i Beyt inançlarýný anlatan deðerli eserleri bir CD'de toplamanýn ve insanlarýn bu gurup hakkýndaki bilgileri direkt bu kesimin alimleri tarafýndan yazýlan eserlerden almalarýnýn uygun olacaðý görüþündeyiz.

 

Bu bilgileri bir CD'de insanlara sunmamýzýn bir nedeni de ülkemizde herkesin internet imkanýnýn olmamasý, internet'in pahalý olmasý ve zamanýn azlýðý.

 

Hazýrladýðýmýz CD 'ye çoðunluðun ulaþmasý ve Ehl-i Beyt mektebinin anlaþýlmasý bizim için asýl hedeftir.

 

a- Ehl-i Beyt Kütüphanesi CD-1'in Özellikleri:

1- Bu CD yaklaşık, geceli-gündüzlü, 2.5 yılın ürünüdür.

-KİTAPLARIN TAMAMI SİTEMİZ TARAFINDAN E-KİTAP HALİNE GETİRİLMİŞTİR.-

2- CD'de 50'ye yakýn Ýngilizce ve Türkçe eser ayrýca Ehl-i Beyt'in En Önemli Bazý Dualarý ( Kumeyl, Tevessül vb. ) bulunmaktadýr.

3- Ehl-i Beyt Hakkýnda doyurucu bilgiler içermektedir. Bilgiler güvenilir kaynaklardan alýnmýþtýr.

4- Kitaplarýn önemli bir kýsmýný .exe formatýna çevirdik. Bunu alanýmýzda yapan ÝLK websitesi olmak ta bizi ayrýca mutlu etmektedir.

5- Ehl-i Beyt'in En Temel Kaynaklarý : Kur'an Meali, Nehcül Belaða, Sahife-i Seccadiye gibi eserler CD'de yer almaktadýr.

6 - Bu CD'nin bir Alevi, Þii, Caferi Müslüman'ýn Baþucu CD'si olacaðý görüþündeyiz. Sünni Kardeþlerimizin de  Ehl-i Beyt'in bu deðerli eserlerini okuduklarýnda þimdiye kadar ki yanlýþ görüþlerden farklý olarak bakýþ açýlarýnda bir takým deðiþiklikler olacaðýna inanýyoruz...

7- Yapmanýz gereken CD'yi bilgisayarýnýza takýp çalýþtýrmak ve istediðiniz kitaba týklamak olacak.

8- Ehl-i Beyt'in En Önemli Dualarýndan yaklaþýk ON dua içermektedir. Bu dualarý bilgisayarýnýzda gerekli donaným varsa takar takmaz dinleyebilirsiniz.

9- Eserlerin hepsi virüs kontrolünden geçirilmiþtir.

10- Bu eserler booş CDlere tarafımızdan titizce kaydedilmektedir.

11- Eserlerin tamamı tarafımızdan dizaylanıp e-kitap haline getirilmiþtir.

11- CD'yi satın aldktan sonra bir kopyasını isterseniz yaptırabilirsiniz.

 

b- Ehl-i Beyt Kütüphanesi CD-1'in Fiyatı

CD-1'in fiyatý 35.000.000 25.000.000 TL. Kargo ücreti fiyata dahil dðildir.

CD-Rom #2 Çalışmamız devam etmektedir.

 

c- CD'yi nasıl alabilirim?

 

1-E-mail ile sipariþ:

a- Bize bir e-mail ile bilgilerinizi gönderiniz ( Ad-soyad, Telefon, Adres Bilgileri ).

b- Aşağıdaki banka hesabına ücreti yatırınız.Yatırdıktan sonra bize bir e-mail gönderiniz.

Vakýfbank,  5893 1128 7131 1900  Nolu Bankomat Hesabý.

c- CD Bir-iki gün içinde size kargo ile gönderilecektir.

 

2- Telefon ile sipariþ.

Bizi  -0 536 440 26 30- Nolu telefondan arayarak yada mesaj gçndererek sipariþ verebilirsiniz.

 

-----------

Baþarý Allah'tandýr.

Selam ona layýk olanlarýn üzerine olsun,

http://NehculBelaga.tripod.com

Muhammed M.İPEK