Usul-i Din

(Din'in Şartları)

eKitap:

www.IslamKutuphanesi.com

&

www.EhlibeytKutuphanesi.com


 

İÇİNDEKİLER

Takdim.............................................................................. 11

Önsöz................................................................................ 13

Kaynakça..............................................................................son

1. Bölüm: TEVHİD / 17

 

1. Ders: Din Hakkında Araştırmanın Gerekliliği................... 19

İyilik Karşısında Teşekkür............................................ 19

Olası Zarardan Korunma.............................................. 20

En Tehlikeli Zarar........................................................ 21

2. Ders: Hissedilemeyen Varlıklar....................................... 23

3. Ders: Evrendeki Düzenden Örnekler............................... 32

4. Ders: Düzenin Yaratıcısı................................................. 36

Elektronik Beyin (Bilgisayar)........................................ 36

Otomatik Mutfak......................................................... 37

Otomatik Mutfağın Çalışma Tarzı............................................ 37

5. Ders: Doğa Sırlarının Keşfi............................................. 40

6. Ders: Lavoisier Yasası ve Yaratılış.................................. 44

7. Ders: Her An Allah'a Muhtacız....................................... 48

Mucit İle Yaratan Arasındaki Fark................................ 48

8. Ders: Müstağni Allah...................................................... 51

Değişmez ve Deneysel Bir Yasa.................................. 51

Allah'ın Da Bir Merkezi Var Mıdır?.............................. 52

Allah Görülemez.......................................................... 53

Allah Hiçbir Şeye Muhtaç Değildir................................ 53

9. Ders: Ezelî ve Ebedî İlim................................................. 55

Allah İlim Sahibidir....................................................... 57

Yaratıcı İle Yapıcının Farkı........................................... 58

10. Ders: Eşsiz Kudret....................................................... 60

Geniş ve Esrarengiz Bir Âlem....................................... 60

11. Ders: Sadece Allah'a Kulluk......................................... 66

Tevhitten Sapmanın Nedenleri...................................... 67

Şirk İle Mücadele........................................................ 69

Tevhidin Getirdikleri..................................................... 70

12. Ders: Düalizm.............................................................. 72

İyilikler ve Kötülükler................................................... 72

Tehlikeden Korunma Etkenleri...................................... 73

Zorluklar ve İnsanın Olgunlaşması................................. 74

İyilik ve Kötülüklerin Ölçüsü......................................... 75

İyilik ve Kötülük Tanrısı............................................... 77

2. Bölüm: ADALET / 79

13. Ders: Adil Allah........................................................... 81

Geçen Derslerin Özeti.................................................. 81

Adaletin Tanımı........................................................... 83

14. Ders: İnsan Hayatındaki Farklılıklar.............................. 85

Varlıkların Farklılığı...................................................... 85

Hayatın İniş Çıkışları.................................................... 88

3. Bölüm: NÜBÜVVET / 91

15. Ders: Hidayette Peygamberlerin Rolü............................ 93

İnsanın Yaratılış Felsefesi............................................. 93

Vicdan ve Fıtrat........................................................... 95

Beşerî İdeolojiler.......................................................... 96

Peygamberlerin Gönderilmesinin Gerekliliği.................... 98

Mucizenin Gerekliliği.................................................. 102

Mucize Nedir?.......................................................................... 103

16. Ders: Peygamberlerin Masumluğu............................... 104

17. Ders: Musa (a.s) Kelimullah....................................... 113

18. Ders: Allah'ın Kulu ve Peygamberi İsa (a.s)................. 127

İsa'nın (a.s) Annesi Meryem....................................... 127

Zekeriya (a.s) ve Yahya (a.s)..................................... 128

Meryem Oğlu İsa (a.s)............................................... 129

İsa'nın (a.s) Peygamberliği Öncesinde İnsanlar............ 132

Hz. İsa'nın (a.s) Risaleti............................................. 133

Hz. İsa'nın (a.s) Akıbeti.............................................. 133

Allah'ın Kulu İsa (a.s)................................................ 134

İsa'nın (a.s) Kalbe Oturan Sözleri................................ 137

19. Ders: Hz. Muhammed, Parlayan Nur.......................... 139

İslâm Öncesi Dünya................................................... 139

Arabistan Yarımadasındaki Durum............................................... 139

İran'daki Durum............................................... 142

Roma'daki Durum............................................. 145

Hz. Muhammed'in Doğumu........................................ 148

Medine'ye Hicret....................................................... 151

20. Ders: Önceden Tanınan Peygamber............................ 156

Bekleyiş ve Ümit Çağı................................................ 156

Tarihten Kanıtlar...................................................................... 159

Medine Halkının İslâm'a Eğilimi............................................. 161

Selman'ın İslâm'a Yönelme Öyküsü....................................... 163

21. Ders: İslâm'ın Ebedî Mucizesi..................................... 169

Peygamberler ve Mucize............................................ 169

Kur'ân; Ebedî Mucize................................................. 170

Eşsiz Fesahat ve Belâgat........................................................ 170

Düşmanların Yargısı................................................................ 172

Eşsiz Üslûp............................................................................... 174

Söylem ve Üslûp Uyumu........................................................ 174

Kur'ân'ın Bilimsel Mucizeleri.................................................. 175

Kur'ân'ın Görüşü...................................................................... 176

Kur'ân Meydan Okuyor.......................................................... 179

Mucize ve Yabancı Bilginlerin İtirafı..................................... 180

22. Ders: İslâm Dininin Misyonu....................................... 183

Mutluluk ve İman Arasındaki Bağlılık.......................... 183

23. Ders: Son Peygamber ve Son Misyon......................... 195

İslâm Dininin Kapsamlılığı........................................... 196

Allah İnancı.............................................................................. 197

Genel Eşitlik İlkesi.................................................................... 198

İslâm ve Fikir Özgürlüğü......................................................... 199

Tefekküre ve İlim Öğrenmeye Davet.................................... 201

İslâm ve Yaşam........................................................................ 202

İslâm Hükümleri ve Çağdaşlaşma.......................................... 203

Günümüz İdeolojileri, İhtiyaçlarımızı Giderebilir Mi?...... 204

Gaybî Yardımlar Devam Ediyor.................................. 205

Günümüz Dünyasında İslâm Nasıl Yaşanabilir?............ 205

4. Bölüm: İMAMET / 207

24. Ders: Peygamberin Halifeliği....................................... 209

Kur'ân Yeterli Değil Mi?............................................ 211

25. Ders: İmamın Manevî ve Bâtınî Önderliği.................... 218

Manevî Hayata Kur'ân'dan İşaretler............................ 221

Manevî Hayat Nasıl Oluşur?....................................... 222

Hayat Kılavuzu.......................................................... 223

"İlâhî Emirle Hidayet" Ne Demektir?........................... 224

26. Ders: Resulullah'ın (s.a.a) Halifesi................................ 234

Peygamberin Halifesi................................................. 234

İlk İmam..................................................................................... 235

Şefkatli ve Uzak Görüşlü Peygamber.................................... 236

Tarihî Gadir Hadisi..................................................... 237

Gadir Hadisinin Senedi........................................................... 241

Gadir Hadisinin Anlamı Üzerine Bir İnceleme...................... 242

27. Ders: Şûra Meselesi................................................... 248

Resulullah Çoğunluğun Görüşüne Mahkum Mu?........... 249

Resulullah'tan Sonra Bir Şûra yapıldı mı?..................... 252

Sakife'nin Tarihçesi................................................................. 252

Siz Hükmedin!.......................................................................... 256

Hilafet Nasıl Gasbedildi?............................................ 258

1- Usame'nin Ordusu............................................................... 259

2- Kalem ve Devat Meselesi.................................................. 260

28. Ders: On İkinci İmam İlâhî ve Gaybî Adil.................... 263

Hz. Mehdi (a.s) ve Evrensel İslaha İnanmak................ 264

Kur'ân ve Hz. Mehdi (a.s).......................................... 264

Ehlisünnet Kaynaklarında Hz. Mehdi (a.s)................... 266

Şia Açısından Gaybî Muslih........................................ 268

Birkaç Hadisin Metni.............................................................. 270

Sosyoloji Bilginlerinin Görüşü...................................... 272

Hz. Mehdi'nin (a.s) Ömrü........................................... 272

Hz. Mehdi'nin (a.s) Gaybeti........................................ 275

İmam Mehdi (a.s) Niçin Gaibdir?................................ 277

Gaip İmamın Faydaları............................................... 280

Bir Hatırlatma............................................................ 283

5. Bölüm: MEAD / 285

29. Ders: Mead (İnsanın Ebedî Dönüş Yeri)..................... 287

Mükâfatlar ve Cezalar................................................ 289

İslâm Açısından Mead................................................ 292

30. Ders: Ölüm Ötesindeki Âlem...................................... 297

Berzah Âlemi............................................................ 298

Bedir ve Cemel Savaşlarından Birer Öykü................... 299

Kabir Sorgu-Suali....................................................... 301

Kabir Azabı............................................................... 303

Ölümü Hatırlamak...................................................... 304

Cennet...................................................................... 306

Cehennem................................................................. 307

Şefaat....................................................................... 309